вазифахои фирма

Давраҳои ҳаракати фондҳои корхона

Воситаҳои истеҳсолӣ ва захираҳои сармоягузорӣ, ки фирмаҳо дар раванди фаъолияти хоҷагидории худ истифода мекунанд фондҳои истеҳсолии корхонаҳоро ташкил медиҳад. Охирон, ҳамчун инъикоси арзиши захираҳои...

Такрористеҳсоли инфиродӣ, нақш ва мақоми он дар низоми иқтисод

Аз мазмуну мундариҷаи саволҳои пештара бар меояд, ки фаъолияти соҳибкорӣ, тиҷоратӣ ва фаъолияти  бизнес бидуни фаъолияти истеҳсолӣ имконнопазир аст. Охирон, унсури муҳимтарини фаъолияти хоҷагиҳои...

Корхонаҳои давлатӣ ва корхонаҳои хусусӣ

Корхонаҳои давлатӣ, асосан, тибқи сирати низомҳои иқтисодӣ, моликият ва соҳибию истифода ташкил мегарданд. Дар шароити иқтисоди амрӣ корхонаҳои давлатӣ ҳамчун моликияти умумихалкӣ таъсис ёфта, аз...

Тафриқасозии корхонаҳо ва меъёри онҳо

Бояд тазаккур дод, ки дар тӯли зиёда аз 70 соли мавҷудаи СССР, фаъолияти корхонаҳо тибқи низомнома (қонун) дар бораи корхонаҳо ба роҳ монда мешуд....

Муносибатҳои меҳнатӣ дар фирма

Мувофиқи қонунгузориҳо корхона барои риоя кардани манфиати ҷомеаву шаҳрвандон, қонунҳову ҳифзи муҳити атроф, афзун гардондани боигарии корхонаю сарвати ҷамъият, баланд бардоштани самараи истеҳсолот ва...
фирма ва корхона точики

Фирма ҳамчун шахсияти ҳуқуқӣ

Ҳангоми гузариш ба иқтисоди бозорӣ таъсир ва бунёд гардидани бисёрукладӣ, масъалаи таъмин кардани ҳуқуқи соҳибкорӣ, шароити танзими муносибатҳои дохилӣ ва бурунмарзӣ, ташкили сохтори иқтисодӣ...

Принсипҳои фаъолияти хоҷагидории фирма

Фаъолияти корхона, хоҳ нохоҳ бо принсипҳои иқтисоди бо-зорӣ (интихоби озодонаи намуд ва шакли фаъолият, баробарҳу-қуқии субъектҳои бозорӣ тибқи шаклҳои гуногуни моликият, нархмуқарраркунии озод, худтанзимкунии...
вазифахои фирма

Вазифа ва омилҳои муайянкунандаи фаъолияти фирма

Новобаста аз сирати мансубият ба ин ё он шакли моликият, ҳаҷму меъёр, миқдори тавлиди неъматҳову адои хизмат, ҳар як корхона барои иҷрои вазифа ва...
фирма ва корхона точики

Фирма (корхона) ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ ва субъекти хоҷагидорӣ

Шаклҳои зуҳур ва механизми фаъолияти фирма хеле ҳам мураккаб буда, мувофиқи банду басти  рушди низоми иқтисодӣ ва гуногуншаклии моликият, ҳархела сурат мегирад. Одатан, ба фаъолияти...
бозор, бозори мехргон дар ш Душанбе

Танзими давлатии бозор, вазифа ва хусусиятҳои он

Чӣ тавре аз таҳлили мавзӯъҳои гузашта бармеояд, бозор аз ҷиҳати сохт ва мазмуни ботинӣ худ аз худ арзи вуҷуд дошта наметавонад. Ҷавҳари марказии бозорро...

Қонунгузориҳои зиддимонополӣ, услуб ва хусусиятҳои кунунии он

Чӣ тавре аз таҳлили саволҳои пештара маълум гардид, рақобати комил ҳамчун шакли бозори идеалӣ барои инкишофи муозин ва мутаносиби иқтисод шароити муфид фароҳам оварда...

Рақобати нокомил ва шаклҳои он

Чӣ тавре аз таҳлили саволи пештара бармеояд, рақобати ко-мил дар шакли соф вуҷуд надорад. Тамсилаи он ба бозори ало-ҳидаи ғалла, мева ё худ фаъолияти...
Загрузка...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ