Тайёр намудани аввалин лоиҳаҳои тақсимоти ҳудуди миллӣ. Анҷумани ХII ҲК(б) Русия (апрели соли 1923), ки масъалаи миллиро муҳокима карда буд, дар навбати худ диққати сарварони ҳизбҳои коммунистии ҷумҳуриҳои Осиёи МиёнароМуфассал →

Ҳолати ифодаи манфиати тоҷикон дар Ҷумҳурии Туркистон. Дар ҷумҳурии Туркистон манфиати иқтисодии тамоми мардуми меҳнатӣ, чӣ тоҷикон ва чӣ ӯзбекону туркманҳою қирғизҳо ҳама баробар ифода карда мешуд. Яъне дар инМуфассал →

Сабабҳои гузаронидани тақсимоти ҳудуди миллӣ. 30 декабри соли 1922 Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ (ИҶШС-СССР) бунёд гардид. Ҳамон вақт ба ин ҳайат 4 ҷумҳурӣ: Федератсияи Русия (РСФСР), ҷумҳуриҳои Украина, Белорусия ваМуфассал →

Масъалаи замин. Барои ҶХШ Бухоро муҳимтарин чорабинии иқтисодию иҷтимоӣ ин ҳалли масъалаи замин ва муайян намудани муносибат бо деҳқон ба ҳисоб мерафт. Бо ҳамин мақсад Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ ҳанӯз мувофиқиМуфассал →

Сабабҳои ба амал омадани ҳаракати зиддишӯравӣ. Чуноне дар боби пештара ишора рафт, ҳангоми сарнагун намудани тартиботи амирӣ ва бунёди  тартиботи нав, чӣ дар Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ) ва чӣ Бухорои ШарқӣМуфассал →

Ташкилёбии Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро ва органҳои он. Аввали сентябри соли 1920 баробари сарнагун намудани тартиботи амирӣ дар Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ) Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ манифест бароварда Бухороро Ҷумҳурии Халқии ШӯравӣМуфассал →

Вазъи Бухорои Шарқӣ баъди сарнагун намудани тартиботи амирӣ дар Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ). Чуноне аллакай қайд гардид, аз қувваҳои амирии Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ) танҳо беки Чорҷӯй бо қисме аз дастаҳояш маҳвМуфассал →

Омода намудани қисмҳои аскарони сурх барои сарнагун намудани тартиботи амирии Бухоро ва иғвои 2 июл. Тобистони  соли 1920 дар назди фармондеҳи фронти Туркистон М.В.Фрунзе масъалаи Бухоро  кӯндаланг меистод. Зеро, онМуфассал →

Ҳизби ҷавонбухориёни сотсиал-инқилобчӣ. Баъд аз таҷовузи Колесов ҷавонбухороиён маҷбур шуданд,ки барои халосии ҷони худ ба дарунтари кишвари Туркистон хиҷрат намоянд. Аксарияти онҳо, бо ҳамроҳии Кумитаи марказии ҳизби худ, ба шаҳриМуфассал →

Сабабҳои таҷовуз. Қисми зиёди ҷавонбухороиён, махсусан аксари сарваронашон, дар аввал аз сарнагун гардидани Ҳукумати Муваққатии буржуазии Русия ғамгин гардида буданд. Зеро, боварии онҳо нисбат ба он ҳукумат хело зиёд буд.Муфассал →

Дар маҳаллаҳои руснишин ва сарҳадии аморати Бухоро барпо намудани тартиботи Шӯравӣ. Воқеаи дар маркази Русия — шаҳри Петроград сарнагун намудани Ҳукумати Муваққатӣ ва дар маркази кишвари Туркистон — шаҳри ТошкентМуфассал →

Кумитаҳои инқилобӣ ва ба Шӯроҳо табдил додани онҳо. Дар ҳар ноҳияҳои ҳудуди кишвари Туркистон, аз он ҷумла ноҳияҳои имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ ва Кӯҳистони Бадахшон, ҳамин ки ё дар натиҷаи амалиётиМуфассал →