Ҳикояҳо (аз “Гулистон”-и Саъдии Шерозӣ)

Хиради Нушервони одил Овардаанд, ки Нушервони Одилро дар шикоргоҳе сайде кабоб карданд ва намак набуд. Ғуломе ба русто фиристод, то намак орад. Нушервон гуфт: Намак ба қиммат...

Саъдии Шерозӣ (1184-1292)

Асарҳои Саъдӣ хазинаи суханҳои пурҳикматанд. Саъдӣ шоир ва нависандаи рӯйиҷаҳонист. С. Айнй Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ соли 1184 дар Шероз ба дунё омадааст. Пас аз таҳсили ибтидоӣ...

Модари Шофеӣ (ҳикоя дар бораи Имом Шофеӣ)

Шофеӣ шашсола буд, ки ба дабиристон мерафт ва модараш зоҳидае буд аз Бани Ҳошим, ки мардум амонат ба ӯ месупурданд. Рӯзе ду кас омаданд ва...

Иброҳими Адҳам (ҳикоя аз «Тазкират-ул-авлиё»)

Иброҳим подшоҳи Балх буд ва оламе зери фармон дошт ва чиҳил шамшери заррин ва чиҳил гурзи заррин дар пеш ва паси ӯ мебуданд. Як шаб...
адабиёти точик персонаж

Ҳикояҳои назмӣ (аз “Мантиқуттайр”и Аттор)

Модар Модареро тифл дар об уфтод,Ҷони модар дар тафту тоб уфтод.Дар таҳйири тифл мезад дасту по,Об бурдаш то...

Байтҳои панду ахлоқӣ аз Аттор

Дар ин мақола андарзҳо гирдоаврӣ шудаанд. Байтҳои зерин ба қалами Фаридуддин Аттори Нишопурӣ тааллуқ доранд. Бандагӣ аз худшиносӣ шуд тамом, Нест марди беадаб соҳибмақом. Бирав, савдои беҳуда...

Фаридуддин Аттори Нишопурӣ (1119-1221)

Абуҳомид Фаридуддин Аттор соли 1119 дар шаҳри бостонии Нишопур дида ба ҷаҳон бикшуд. ӯ бештарин илмҳои замонашро омухт, шуҳрату мақоми хосса пайдо кард ва...

Аҳмади Ҷомӣ (1049-1141)

Аҳмад ибни Абулҳасан соли 1049 дар Ҷом ба дунё омадааст. Ба ҳамин хотир ӯ бо номи Аҳмади Ҷомӣ машҳур аст. Дар Афғонистон бо номи...

Муш бо мор (афсонаи точики)

Деви Говпоӣ гуфт: -Шунидам, ки Муше дар хонаи тавонгаре хона сохт. Ва аз хона роҳе дар 6oғ бурда ва муддатҳои дароз зиндагонӣ мекарду мегуфт: Он к-ӯ...

Хусрав ва марди зиштрӯй (ҳикоя)

Шер гуфт: - Шунидам Хусравро нишоти шикор барангехт, ба саҳро берун шуд. Чашмаш ба марди зиштрӯй афтод. Замомати манзар ва лиқои макри ӯ ба...

Хурӯс ва рӯбоҳ (ҳикоя)

Зирак гуфт: - Шунидам, ки хурусе буд ҷахонгардида ва домҳои макр дарида ва бисёр достонҳои рубоҳон дида ва достонҳои ҳайли эшон шунида. Рӯзе ин...

Саъдуддини Варовинӣ

Саъдуддин нависандаи хушзавқ ва донишманди тавоное будааст. Ӯ дар нимаи дуюми асри XI ва нимаи аввали асри XII зиндагӣ кардааст. Нависанда илмҳои маъмули замонаро...
Загрузка...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ