Имрӯзҳо, ки дар мошинҳои ҷустуҷӯӣ ибораҳои бештарине, ки мавриди ҷустуҷӯ қарор мегиранд, мисли ибораи «Интересные факты» (Фактҳои ҷолиб) ба шумор мераванд. Азбаски ин мавзӯъ барои хонандагон ҷолибу хонданбоб аст, хостемМуфассал →

худомузи англиси, забони англисӣ, омузиши забони англиси

Дар забони англисӣ ҷонишинҳои соҳибӣ “possessive pronouns” ном доранд. Мо аллакай дар бораи ҷонишинҳои шахсӣ ва ишоратӣ дар матлабҳои пешини маълумот додаем. Ҷонишинҳои шахсӣ Ҷонишинҳои ишоратӣ Ҷонишинҳои соҳибӣ (намуди дуюм)Муфассал →

худомузи англиси, забони англисӣ, омузиши забони англиси

Сифат дар забони англисӣ “adjective” ном дорад. Сифат аломат ва чигунагии ашёро мефаҳмонад. Ҳоло ба воситаи ҷумлаҳои тасдиқӣ, инкорӣ ва саволӣ истифодаи сифатро дар забони англисӣ аз назар мегузаронем. АввалМуфассал →

худомузи англиси, забони англисӣ, омузиши забони англиси

Исмҳо шумурдашаванда ва шумурданашавашда мебошанд. Дар забони англисӣ исмҳои шумурдашавандаро “countable поuns” ва исмҳои шумурданашавандаро “uncountable nouns” меноманд. Пеш аз он ки ҷамъбандии исмҳоро дар забони англисӣ аз назар гузаронем,Муфассал →

Масъалаи замин. Барои ҶХШ Бухоро муҳимтарин чорабинии иқтисодию иҷтимоӣ ин ҳалли масъалаи замин ва муайян намудани муносибат бо деҳқон ба ҳисоб мерафт. Бо ҳамин мақсад Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ ҳанӯз мувофиқиМуфассал →

Сабабҳои ба амал омадани ҳаракати зиддишӯравӣ. Чуноне дар боби пештара ишора рафт, ҳангоми сарнагун намудани тартиботи амирӣ ва бунёди  тартиботи нав, чӣ дар Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ) ва чӣ Бухорои ШарқӣМуфассал →

Ташкилёбии Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро ва органҳои он. Аввали сентябри соли 1920 баробари сарнагун намудани тартиботи амирӣ дар Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ) Кумитаи Инқилобии Умумибухороӣ манифест бароварда Бухороро Ҷумҳурии Халқии ШӯравӣМуфассал →

Вазъи Бухорои Шарқӣ баъди сарнагун намудани тартиботи амирӣ дар Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ). Чуноне аллакай қайд гардид, аз қувваҳои амирии Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ) танҳо беки Чорҷӯй бо қисме аз дастаҳояш маҳвМуфассал →